ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้จัดการ

บาทหลวงประเสริฐ นพคุณ
ผู้จัดการ(2507-2517)

นางสาวบุญยิ่ง ลิ้มศฤงคาร
ผู้จัดการ(2517-2520)

นายวิโจจน์ บุญพิทักษ์สกุล
ผู้จัดการ(2520)

บาทหลวงสุรินทร์ ซุนฟ้ง
ผู้จัดการ(2529 - 2533)

บาทหลวงไพเราะ มนิราช
ผู้จัดการ(2533 - 2535)

บาทหลวงดำรง บุญรติวงศ์
ผู้จัดการ(2535 - 2536)

บาทหลวงวิชัย แสนสุดสวาท
ผู้จัดการ(2536 - 2537)

บาทหลวงสุเทพ ภูผา
ผู้จัดการ(2537 - 2542)

บาทหลวงกัณตภณ ดำรงศักดิ์
ผู้จัดการ(2542 - 2543)

บาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกูล
ผู้จัดการ(2543 - 2546)

บาทหลวงประสงค์ ยนปลัดยศ
ผู้จัดการ(2546 - 2549)

บาทหลวงวิริยะ สู้เสงี่ยม
ผู้จัดการ(2549 - 2553)

บาทหลวงรัตนศักดิ์ กิจสกุล
ผู้จัดการ(2553 - 2555)

ดร.สยมพร ทองเนื้อดี
ผู้จัดการ(2555 - ปัจจุบัน)