ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560

นักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560 จัดโดยองค์การบริหารส่งนตำบลหนองกบ

02 ม.ค. 56 ถึง 08 มี.ค. 56 เปิดเรียนหลังจากหยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่
- แต่งกายชุดนักเรียนตามปกติ
- ห้องที่มีเรียนพละแต่ชุดพละ
วิชาการ
07 ม.ค. 56 ถึง 11 ม.ค. 56 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2555
กำหนดสอบเก็บคะแนนกลางภาคเรียนที่ 2/2555
ระหว่างวันที่ 7 - 11 มกราคม 2556
โรงเรียนวังตาลวิทยา/แต่งกายชุดนักเรียน วิชาการ
11 ม.ค. 56 กิจกรรมวันเด็ก

- คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวังตาลวิทยา ส่งมอบความสุขและขอขวัญโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556

โรงเรียนวังตาลวิทยา/ชุดพละ กิจการนักเรียน/วิชาการ
16 ม.ค. 56 วันครู
- หยุดเรียนเนื่องโอกาสวันครู
โรงเรียนวังตาลวิทยา วิชาการ
25 ม.ค. 56 ทดสอบสมถรรภาพบุคลากรครูในโรงเรียน ครั้งที่ 1
รายการที่ทดสอบ
  - การยืนกระโดดไกล
  - ดันข้อกับพื้น
  - ลุกนั่ง
  - วิ่ง 50 เมตร
  - ดึงข้อ
โรงเรียนวังตาลวิทยา/ชุดพละสีฟ้า ฝ่ายบริหาร
02 ก.พ. 56 นักเรียน ป.6 สอบ O-NET
- นักเรียน ป.6 สอบ O-NET
สนามสอบโรงเรียนอุดมวิทยา บ้านโป่ง/ชุดนักเรียนพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน วิชาการ
21 ก.พ. 56 การสอบ NT

- นักเรียนระดับชั้น ป.2 , ป.3 และ ป.5 สอบ NT ในความรับผิดชอบของ สพฐ

โรงเรียนวังตาลวิทยา/แต่งกายชุดนักเรียน วิชาการ
26 ก.พ. 56 การสอบ LAS ป.2,ป.5

- นักเรียน ป.2 และ ป.5 สอบ LAS โดยสำนักเรียนเขตพื้นที่ฯ

โรงเรียนวังตาลวิทยา/แต่งกายชุดนักเรียน วิชาการ
27 ก.พ. 56 การสอบการอ่านจับใจความ-การสอบทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.1 ถึง ม.3
- นักเรียนระดับชั้น ป.1 ถึง ป.6 ทำการสอบอ่านจับใจความและการสอบทักษะทางคณิตศาสตร์
โรงเรียนวังตาลวิทยา/แต่งกายชุดนักเรียน วิชาการ
28 ก.พ. 56 สอบคัดลายมือ

- นักเรียน 1 ห้องเป็นตัวแทนสอบคัดลายมือ  ได้แก่  ป.4/2

โรงเรียนวังตาลวิทยา/ชุดนักเรียน วิชาการ
01 มี.ค. 56 สอบอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

- นักเรียนทุกรับดับชั้น สอบอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนวังตาลวิทยา/ชุดนักเรียน วิชาการ
04 มี.ค. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555
- นักเรียนทุกระดับชั้น ป.1 - ป.6 ของโรงเรียนวังตาลวิทยา  ทำการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 เป็นวันแรก
โรงเรียนวังตาลวิทยา/แต่งกายชุดนักเรียน วิชาการ
05 มี.ค. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555
- นักเรียนทุกระดับชั้น ป.1 - ป.6 ของโรงเรียนวังตาลวิทยา  ทำการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 เป็นวันที่สอง
โรงเรียนวังตาลวิทยา/ชุดนักเรียน วิชาการ
06 มี.ค. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555
- นักเรียนทุกระดับชั้น ป.1 - ป.6 ของโรงเรียนวังตาลวิทยา  ทำการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 เป็นวันสุดท้าย
โรงเรียนวังตาลวิทยา/ชุดนักเรียน วิชาการ
23 มี.ค. 56 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
- นักเรียนทุกระดับชั้น (อ.1 ถึง ป.6) มารับผลสอบปลายภาค 2
   เวลา 08.00 น.
โรงเรียนวังตาลวิทยา/ชุดนักเรียน วิชาการ
28 มี.ค. 56 เริ่มเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน 2556 (วันแรก)
          ทางโรงเรียนวังตาลวิทยาได้เปิดสอนพิเศษภาคฤดูร้อน ช่วงระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2556 ถึง 30 เมษายน 2556  โดยแบ่งการเรียนการสอนเป็นสองภาค คือ
          1) ภาคเช้า (เวลา 08.30 น. - 12.00 น.) 
              เรียนวิชาพื้นฐาน (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ เป็นต้น)
          2) ภาคบ่าย (เวลา 13.00 น. - 14.00 น.)
              เรียนวิชาภาคปฏิบัติ  ได้แก่  คีย์บอร์ด   กีตาร์  และไวโอลิน
 
          ท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ทางโรงเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  หรือจะดาวโหลดเอกสารใบสมัครได้ที่  "โหลดไฟล์เอกสาร" หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน : http://www.wangtan.ac.th/download-document.html
 
(พร้อมชำระเงินค่าเรียนพิเศษในวันแรกให้เรียบร้อย)
สุภาพเรียบร้อย วิชาการ
31 มี.ค. 56 จำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์เครื่องแบบของโรงเรียน
-  เปิดขายชุดนักเรียนทุกระดับชั้น อ.1 - ม.1 และอุปกรณ์เครื่องแบบนักเรียน(เข็มขัด กระเป๋า ฯลฯ)  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 15.00 น.  เพียงวันเดียวเท่านั้น
ชุดสุภาพเรียนร้อย/โรงเรียนวังตาลวิทยา วิชาการ+ธุรการการเงิน
12 เม.ย. 56 ถึง 16 เม.ย. 56 หยุดเรียนพิเศษภาคฤดูร้อนช่วงสงกรานต์
- นักเรียนทุกระดับชั้น ( อนุบาล  ถึง มัธยมศึกษา ) 
   หยุดเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 เมษายน 2556  โอกาสหยุดเทศกาลสงกรานต์(ปีใหม่ไทย)
ชุดภาพเรียนร้อย วิชาการ
30 เม.ย. 56 วันสุดท้ายของการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน 2556
- เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน 2556 เป็นวันสุดท้าย
โรงเรียนวังตาลวิทยา/สุขภาพเรียบร้อย วิชาการ
07 พ.ค. 56 ขายหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
- ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนอยู่ในโรงเรียนวังตาลวิทยา ประจำปีการศึกษา 2556 ให้มาติดต่อซื้อหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 15.00 น. เป็นต้นไป (เพียงวันเดียวเท่านั้น)
ณ โรงเรียนวังตาลวิทยา
ชุดสุภาพเรียนร้อย วิชาการ
16 พ.ค. 56 เปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2556
- วันที่ 16 พ.ค. 2556 เป็นวันแรกของการเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2556
  นักเรียนต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลา 07.30 น.  และไม่ควรมาสายเกินเวลา 08.00 น.
โรงเรียนวังตาลวิทยา/ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหาร/วิชาการ
23 พ.ค. 56 วันกตัญญู(หลวงสิทธิ์เทพการ วังตาล)
        ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมวันกตัญญูเพื่อระลึกถึงหลวงสิทธิ์เทพการ วังตาล ผู้มีพระคุณที่ได้บริจาคที่ดินของท่านให้วัดและโรงเรียน
ชุดนักเรียน บริหาร
24 พ.ค. 56 หยุดเรียน(วันวิสาขบูชา)
วิชาการ
03 มิ.ย. 56 เริ่มเรียนพิเศษช่วงเย็น
นักเรียนที่เรียนพิเศษเริ่มเรียนพิเศษเป็นวันแรก
ช่วงเวลาตั้งแต่ 15.35 น. ถึง 16.30 น.  ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี
ส่วนวันศุกร์ช่วงเวลา 15.35 น. - 16.30 น. กิจกรรมประจำสัปดาห์
บริเวณใต้อาคารเรียนชั้น 1 วิชาการ
07 มิ.ย. 56 นักเรียนคาทอลิกเข้าวัด(ศุกร์ต้นเดือน)
ช่วงเวลา 07.30 น. นักเรียนคาทอลิกเช้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสวันศุกร์ต้นเดือน  ณ วัดนักบุญมาร์การิตา บางตาล
วัด น.มาร์การิตา บางตาล/แต่งกายประจำวัน ฝ่ายจิตตาภิบาล
14 มิ.ย. 56 ถึง 15 มิ.ย. 56 อบรมครูคำสอนประจำปี2556
วัน 14 - 15 มิถุนายน 2556  อบรมครูคำสอน
ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ อ.เมือง จ.ราชบุรี
"การจัดกิจกรรมคุณค่าพระวรสาร และผู้นำนันทนาการในปีแห่งความเชื่อ"
ชุดสุภาพ ฝ่ายจิตตาภิบาล
20 มิ.ย. 56 กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี
ทางโรงเรียนได้กำหนดวันที่ 20 มิถุนายน 2556
เป็นวันจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูขึ้นในช่วงเช้า เวลา 08.00 น. - 10.00 น.
เชิญชวนนักเรียนทุกร่วมใจกันแสดงความกตัญญูรู้คุณแด่ "ครู" ของเรา
โรงเรียนวังตาลวิทยา/ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจกรรม
21 มิ.ย. 56 ประชุมครูประจำเดือน

เรียนเชิญคุณครูทุกท่านเข้าประชุมโดยพร้อมเพียงกัน เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2

ชุดประจำวัน ฝ่ายบริหาร
29 มิ.ย. 56 อบรมครูคาทอลิกเขตเหนือ
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556
อบรมครูคาทอลิกเขตเหนือ  ณ โรงเรียนนารีวุฒิ
"เมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2"
ชุดสุภาพ ฝ่ายจิตตาภิบาล
22 ก.ค. 56 หยุดเรียน(วันอาสาฬหบูชา)
พักผ่อนอยู่บ้าน วิชาการ
23 ก.ค. 56 หยุดเรียนวันเข้าพรรษา
พักผ่อนอยู่บ้าน วิชาการ
25 ก.ค. 56 สอบกลางภาคเรียที่ 1/2556
วันแรกของการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2556
นักเรียนจึงไม่ควรขาดเรียนโดยไม่จำเป็น
โรงเรียน/ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
26 ก.ค. 56 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2556
วันแรกของการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2556
นักเรียนจึงไม่ควรขาดเรียนโดยไม่จำเป็น
โรงเรียน/ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
29 ก.ค. 56 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2556
วันแรกของการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2556
นักเรียนจึงไม่ควรขาดเรียนโดยไม่จำเป็น
โรงเรียน/ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
30 ก.ค. 56 รับการประเมินภายใน
ทางโรงเรียนวังตาลวิทยารับการตรวจประเมินภายในจากเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียน/ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหาร
09 ส.ค. 56 กิจกรรมวันแม่
โรงเรียน/ชุดนักเรียน กิจการ
12 ส.ค. 56 หยุดเรียนโอกาสวันแม่
บ้าน/ชุดตามสบาย วิชาการ
14 ส.ค. 56 ถึง 16 ส.ค. 56 กีฬากลุ่มโรงเรียนไตรภาคี
09.00 น. - 09.30 น. บาสเกตบอลชาย รุ่น ม.1-3    
ดรุณานุกูล กับ วังตาลวิทยา
09.00 น. - 09.30 น. แชร์บอลชาย รุ่น ป.4-6         
วังตาลวิทยา กับ สร.พระราม 2
09.30 น. - 10.00น.  บาสเกตบอลหญิง รุ่น ม.1-3    
สร.นครปฐม กับ วังตาลวิทยา
09.30 น. - 10.00น.  เทเบิลเทนนิสชาย รุ่น ม.1-3   
สร.กาญจนบุรี กับ วังตาลวิทยา
11.00 น. - 11.30 น.  ฟุตบอลชาย 7 คน รุ่น ป.4-6  
สร.บ้านแพ้ว กับ วังตาลวิทยา
11.30 น. - 12.00 น.  ฟุตบอลชาย 7 คน รุ่น ม.1-3  
สร.พระราม2 กับ วังตาลวิทยา
11.30 น. - 12.00 น.  แชร์บอลหญิง รุ่น ป.4-6        
วังตาลวิทยา กับ ดรุณานุกูล
13.00 น. - 13.30 น.  เทเบิลเทนนิสชาย รุ่น ป.4-6   
วังตาลวิทยา กับ ผู้แพ้คู่ที่ 1,3,5
13.00 น. - 13.30 น. เทเบิลเทนนิสหญิง รุ่น ป.4-6   
วังตาลวิทยา กับ ผู้แพ้คู่ที่ 1,3,5
13.30น. - 14.00 น. เทเบิลเทนนิสหญิง รุ่น ม.1-3     
วังตาลวิทยา กับ ผู้แพ้คู่ที่ 2,4.6
สร.นครปฐม-วังตาลวิทยา/ชุดกีฬา ฝ่ายกิจการ
07 ก.ย. 56 การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่63/2556
การแข่งขันทักษะวิชาการครั้งที่ 63/2556
ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 3
ณ  โรงเรียนเทพินทร์พิทยา
 
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
30 ก.ย. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
นักเรียนทุกระดับชั้นทำการสอบปลายภาคเรียนที่ 1
เป็นวันแรก
"นักเรียนไม่ควรขาดเรียนโดยไม่จำเป็น"
ชุดนักเรียน/โรงเรียน วิชาการ
01 ต.ค. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
นักเรียนทุกระดับชั้นทำการสอบปลายภาคเรียนที่ 1
เป็นวันที่สอง
"นักเรียนไม่ควรขาดเรียนโดยไม่จำเป็น"
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
02 ต.ค. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
นักเรียนทุกระดับชั้นทำการสอบปลายภาคเรียนที่ 1
เป็นวันสุดท้าย
"นักเรียนไม่ควรขาดเรียนโดยไม่จำเป็น"
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
03 ต.ค. 56 ปิดเทอมภาคเรียนที่ 1
นักเรียนหยุดพักผ่อนช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานตามความเหมาะสม
และทบทวน  อ่านหนังสือเมื่อมีเวลาว่าง
ตามสบาย ฝ่ายวิชาการ
13 ต.ค. 56 งานฉลองวัน น.มาร์การิตา บางตาล
คณะครูและนักเรียนตัวแทนช่วยงานวันฉลองวัด น.มาร์การิตา บางตาล
โอกาส 100 ปี แห่งความเชื่อของกลุ่มคริสตชนบางตาล
ชุดที่กำหนด ฝ่ายกิจการ
15 ต.ค. 56 ถึง 16 ต.ค. 56 อบรมพัฒนาครู 4 รายวิชา และครูปฐมวัย
ระหว่างวันที่15-16 ตุลาคม 2556 
มีการอบรมพัฒนาครู 4 รายวิชา และครูปฐมวัย 
มีโรงเรียนที่เข้าร่วมดังนี้  
ดรุณากาญจบุรี  ดรุณานุกูล  วังตาลวิทยา และสารสาสน์วิเทศกาญจบุรี 
โดยจัดใช้สถานที่ โรงเรียนวังตาลวิทยา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ชุดสุภาพ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเครือสาสสาสน์
28 ต.ค. 56 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2

นักเรียนมาโรงเรียนตามปกติ  เพื่อเริ่มเรียนในภาคเรียนที่ 2

ชุดนักเรียน/ชุดประจำวัน(พละ) ฝ่ายวิชาการ
01 พ.ย. 56 ประชุมครู(วิสามัญ)
เรียนเชิญคณะครูทุกท่านเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม 2
เวลา 16.30 น.
ชุดประจำวัน ฝ่ายบริหาร
04 พ.ย. 56 เริ่มเรียนพิเศษตอนเย็นทุกระดับชั้น
ชุดประจำวัน ฝ่ายวิชาการ
05 พ.ย. 56 ประเมินการอ่านภาษาไทยระดับเขตฯ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ทำการประเมินการอ่านภาษาไทย
โดยเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
04 ธ.ค. 56 กิจกรรมวันพ่อ

- ร่วมตักบาตร และฟังเทศน์ ในช่วงเช้า

ชุดนักเรียน กิจการ
20 ธ.ค. 56 กิจกรรมกีฬาสีครั้งที่24
- พิธีเปิดในช่วงเช้า แข่งขันกีฬา
- พิธีปิดกีฬาสี-มอบรางวัลในช่วงบ่าย
ชุดกีฬาสี ฝ่ายกิจการนักเรียน
24 ธ.ค. 56 กิจกรรมสังสรรค์โอกาสคริสต์มาสและปีใหม่
      นักเรียนร่วมกิจกรรมสังสรรค์โอกาสคริสต์มาสและปีใหม่
ชุดสุภาพ กิจการนักเรียน
25 ธ.ค. 56 ถึง 01 ม.ค. 57 หยุดเรียนโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่

หยุดพักผ่อนร่วมฉลองและส่งความสุขภายในครอบครัว

ตามสบาย กิจการ
03 ม.ค. 57 เลี้ยงสังสรรค์คณะครูและพนักงาน
ในช่วงเย็นมีการจัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์โอกาสคริสต์มาสและปีใหม่แด่คณะครูและพนักงานของโรงเรียน
สุภาพเรียบร้อย ฝ่ายบริหาร
08 ม.ค. 57 ถึง 10 ม.ค. 57 สอบวัดผลกลางภาคเรียน 2
นักเรียนสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
10 ม.ค. 57 กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมวันเด็กในช่วงบ่าย

ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
16 ม.ค. 57 หยุดเรียนโอกาสวันครู
คณะครูร่วมกิจกรรมวันครู
สุภาพเรียบร้อย ฝ่ายบริหาร
31 ม.ค. 57 หยุดโอกาสวันตรุษจีน
ตามสบาย ฝ่ายบริหาร
08 ก.พ. 57 นักเรียน ป6 สอบ O-Net
ชุดนักเรียน วิชาการ
14 ก.พ. 57 หยุดเรียนโอกาสวันมาฆบูชา
ตามสบาย ฝ่ายบริหาร
24 ก.พ. 57 นักเรียน ป3 สอบ N-T
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
25 ก.พ. 57 การแข่งขันวงดนตรีสุนทรภรณ์กลุ่มภาคีพิเศษ
รร.สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี
รร.ดรุณากาญจนบุรี
รร.ดรุณานุกูล
รร.วังตาลวิทยา
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหาร
28 ก.พ. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556(วันแรก)
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
03 มี.ค. 57 ถึง 04 มี.ค. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556
ชุดนักเรียน วิชาการ
21 มี.ค. 57 ประกาศผลสอบทุกระดับชั้น
นักเรียนทุกระดับชั้นมารับผลสอบ
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
27 มี.ค. 57 เริ่มเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน
ชุดสุภาพเรียนร้อย ฝ่ายวิชาการ
30 มี.ค. 57 จำหน่ายเสื้อผ้านักเรียน

เปิดจำหน่ายขายเสื้อผ้า/เครื่องแบบนักเรียน

ชุดภาพเรียนร้อย ฝ่ายธุรการ
07 เม.ย. 57 หยุดชดเชยวันจักรี
ฝ่ายวิชาการ
14 เม.ย. 57 ถึง 16 เม.ย. 57 หยุดเรียนช่วงสงกรานต์(ซัมเมอร์)
ฝ่ายวิชาการ
27 เม.ย. 57 ซื้อหนังสือเรียน
ชุดภาพเรียบร้อย ฝ่ายวิชาการ
08 พ.ค. 57 ถึง 12 พ.ค. 57 ประชุมใหญ่(เครือสารสาสน์)
  8 พ.ค. 57  ระดับอนุบาล
  9 พ.ค. 57  ครูระดับชั้น ป.1-4
10 พ.ค. 57  ครูระดับชั้น ป.4 - มัธยม
12 พ.ค. 57  ครูปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ
ชุดครู ฝ่ายบริหาร
13 พ.ค. 57 หยุดวันวิสาขบูชา
15 พ.ค. 57 เปิดเทอมปีการศึกษา2557
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
23 พ.ค. 57 มิสซาระลึกถึงผู้มีพระคุณ/เปิดปีการศึกษา
นักเรียน ฝ่ายบริหาร
02 มิ.ย. 57 เริ่มเรียนพิเศษช่วงเย็น(จ.-พฤ.)
นักเรียนทุกระดับชั้นเริ่มเรียนพิเศษช่วงเย็น
เวลา 15.35 - 16.30 น.
โรงเรียน ฝ่ายวิชาการ
12 มิ.ย. 57 งานไหว้ครู2557
ชุดนักเรียน กิจการนักเรียน
20 มิ.ย. 57 ประชุมครูประจำเดือน
ประชุมครูประจำเดือน ณ หอประชุม เวลา 16.30 น.
เสื้อสีชมพู ฝ่ายบริหาร
05 ก.ค. 57 อบรมครูคาทอลิก
ชุดสุภาพ จิตตาภิบาล
11 ก.ค. 57 หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา
ฝ่ายบริหาร
14 ก.ค. 57 หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
ฝ่ายบริหาร
29 ก.ค. 57 ถึง 31 ก.ค. 57 สอบวัดผลกลางภาค1/2557
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
08 ส.ค. 57 กิจกรรมวันแม่/วันอาเซีย
ตามที่กำหนด ฝ่ายวิชาการ
11 ส.ค. 57 ถึง 12 ส.ค. 57 หยุดเรียนโอกาสวันแม่
ฝ่ายบริหาร
06 ก.ย. 57 มิสซาครบปีบิดามารดาของอาจารย์พิบูลย์ ยงค์กมล
มิสซาครบปีบิดามารดาของอาจารย์พิบูลย์ ยงค์กมล
ณ วัดนักบุญมาร์การิตา  บางตาล
 
ชุดขาว/ดำ ฝ่ายจิตตาภิบาล
12 ก.ย. 57 แข่งขันกีฬาโรงเรียนในเครือฯ
ชุดกีฬา ฝ่ายวิชาการ
19 ก.ย. 57 ประชุมครูประจำเดือน
หอประชุม/ชุดประจำวัน ฝ่ายบริหาร
30 ก.ย. 57 สอบปลายภาค1/2557
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
01 ต.ค. 57 สอบปลายภาค1/2557
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
02 ต.ค. 57 สอบปลายภาค1/2557
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
03 ต.ค. 57 ปิดเทอมภาคเรียน 1/2557
ฝ่ายวิชาการ
12 ต.ค. 57 ฉลองวัด น.มาร์กาติกา บางตาล
ฝ่ายบริหาร
27 ต.ค. 57 เปิดเรียนภาคเรียนที่2/2557
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
30 พ.ย. 57 งานเทิดเกียรติวันพ่อระดับสังฆมณพลราชบุรี
สุภาพตามหน่วยงาน สังฆมณฑลราชบุรี
03 ธ.ค. 57 ถึง 04 ธ.ค. 57 กีฬาสีประจำปี
ตามสี ผ่ายวิชาการ
05 ธ.ค. 57 หยุดเรียนโอกาสวันพ่อ
09 ธ.ค. 57 ถึง 10 ธ.ค. 57 ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก ณ บ้านหอย์น สวนผึ้ง
ชุดสุภาพ ฝ่ายจิตตาภิบาล
10 ธ.ค. 57 หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ
ฝ่ายบริหาร
20 ธ.ค. 57 งานฉลอง 50 ปี รร.สารสาสน์นิเทศพิทยา
เสื้อตามที่กำหนด ฝ่ายบริหาร
24 ธ.ค. 57 งานฉลองวันคริสร์มาส
สุภาพ ฝ่ายบริหาร
24 ธ.ค. 57 งานเลี้ยงสังสรรค์คณะครูและพนักงาน
สุภาพ ฝ่ายบริหาร
25 ธ.ค. 57 ถึง 04 ม.ค. 58 หยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่
ฝ่ายบริหาร
01 ม.ค. 58 หยุดเรียนโอกาสปีใหม่
ฝ่ายบริหาร
02 ม.ค. 58 หยุดเรียนโอกาสปีใหม่
ฝ่ายบริหาร
09 ม.ค. 58 กิจกรรมวันเด็ก
ชุดพละ ฝ่ายวิชาการ
12 ม.ค. 58 สอบกลางภาค2/2557
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
13 ม.ค. 58 สอบปลายภาค2/2557
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
14 ม.ค. 58 สอบปลายภาค2/2557
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
16 ม.ค. 58 หยุดเรียนวันครู
ฝ่ายบริหาร
31 ม.ค. 58 สอบ O-Net
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
27 ก.พ. 58 สอบปลายภาค 2/2557
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
28 ก.พ. 58 งานเสกสุสาน วัด น.มาร์การิตา
ชุดขาว
02 มี.ค. 58 สอบปลายภาค 2/2557
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
03 มี.ค. 58 สอบปลายภาค 2/2557
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
04 มี.ค. 58 ปิดภาคเรียน 2/2557
05 มี.ค. 58 ถึง 06 มี.ค. 58 ตรวจทานข้อสอบ
สุภาพ ฝ่ายวิชาการ
09 มี.ค. 58 ถึง 10 มี.ค. 58 ครูผู้สอนส่งคะแนนครูประจำชั้น
สุภาพ ฝ่ายวิชาการ
11 มี.ค. 58 ถึง 13 มี.ค. 58 ทำสมุดพก/ปพ.
สุภาพ ฝ่ายวิชาการ
13 มี.ค. 58 ส่งเอกสารต่างๆ
สุภาพ ฝ่ายวิชาการ
16 มี.ค. 58 ถึง 24 มี.ค. 58 ครูหยุดพักผ่อน
สุภาพ ฝ่ายบริหาร
25 มี.ค. 58 เตรียมสอนพิเศษภาคฤดูร้อน
สุภาพ ฝ่ายบริหาร
26 มี.ค. 58 ถึง 30 เม.ย. 58 เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน
สุภาพ ฝ่ายวิชาการ
31 มี.ค. 58 นักเรียนทุกระดับชั้นมารับผลสอบ
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
01 พ.ค. 58 ขายหนังสือเรียนทุกระดับชั้น
ชุดสุภาพ ฝ่ายวิชาการ
14 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียน 2558 ( อนุบาล)
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหาร
15 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียน 2558 ( ประถม-มัธยม)
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหาร
25 พ.ค. 58 ิมิสซาระลึกถึง หลวงสิทธิ์เทพการ วังตาล
วัด น.มาร์การิตา บางตาล/ชุดนักเรียน กิจการนักเรียน
18 มิ.ย. 58 วันไหว้ครู
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
01 ก.ค. 58 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
- เดินสวนสนาม
ลูกเสือ-เนตรนารี กิจการนักเรียน
16 ก.ค. 58 สอบกลางภาค 1/2558
ชุดนักเรียน วิชาการ
17 ก.ค. 58 สอบกลางภาค 1/2558
ชุดนักเรียน วิชาการ
20 ก.ค. 58 สอบกลางภาค 1/2558
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
30 ก.ค. 58 หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา
31 ก.ค. 58 หยุดเรียนวันเข้าพรรษา
12 ส.ค. 58 หยุดเรียนโอกาสวันแม่
13 ส.ค. 58 แข่งขันกีฬาสี
เสื้อสี กิจการนักเรียน
14 ส.ค. 58 แข่งขันกีฬาสี
เสื้อสี กิจการนักเรียน
28 ก.ย. 58 สอบปลายภาค 1/2558
โรงเรียน/ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
29 ก.ย. 58 สอบปลายภาค 1/2558
โรงเรียน/ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
30 ก.ย. 58 สอบปลายภาค 1/2558
โรงเรียน/ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
01 ต.ค. 58 ค่ายลูกเสือ(ประถม)
โรงเรียนวังตาลวิทยา วิชาการ
01 ต.ค. 58 ปิดภาคเรียน 1/2558
ฝ่ายวิชาการ
02 ต.ค. 58 ค่ายลูกเสือ(มัธยม)
โรงเรียนวังตาลวิทยา วิชาการ
03 ต.ค. 58 ค่ายลูกเสือ(มัธยม)
โรงเรียนวังตาลวิทยา วิชาการ
11 ต.ค. 58 ฉลองวัดน.มาร์การิตาบางตาล
26 ต.ค. 58 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2558
ชุดนักเรียน/ประจำวัน ฝ่ายวิชาการ
25 พ.ย. 58 วันลอยกระทง
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
07 ธ.ค. 58 หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
ฝ่ายวิชาการ
10 ธ.ค. 58 หยุดวันรัฐธรรมนูญ
ฝ่ายวิชาการ
11 ธ.ค. 58 กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ(หยุด)
ฝ่ายวิชาการ
24 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันคริสต์มาส
สุภาพเรียบร้อย ฝ่ายวิชาการ
25 ธ.ค. 58 ถึง 03 ม.ค. 59 หยุดเรียนโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่
ฝ่ายวิชาการ
08 ม.ค. 59 กิจกรรมวันเด็ก
ชุดกีฬา ฝ่ายวิชาการ
12 ม.ค. 59 ถึง 14 ม.ค. 59 สอบกลางภาค 2/2558
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
04 ก.พ. 59 ถึง 05 ก.พ. 59 มอบตัวนักเรียน บริบาล-อนุบาล3
ชุดภาพเรียบร้อย/นักเรียน วิชาการ
08 ก.พ. 59 หยุดวันตรุษจีน
ฝ่ายวิชาการ
19 ก.พ. 59 วันสุดท้ายของการแจ้งย้ายนักเรียน
ฝ่ายบริหาร
22 ก.พ. 59 หยุดวันมาฆบูชา
ฝ่ายวิชาการ
27 ก.พ. 59 สอบ O-Net (ป.6,ม.3)
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
28 ก.พ. 59 สอบ O-Net (ม.3)
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
29 ก.พ. 59 มัดจำค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา2559/วันดอกไม้บาน
ฝ่ายบริหาร
01 มี.ค. 59 ถึง 03 มี.ค. 59 สอบปลายภาค 2/2558
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
04 มี.ค. 59 ปิดภาคเรียน 2/2558
14 มี.ค. 59 นักเรียน ม.1-ม.3 ฟังผลสอบ
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
27 มี.ค. 59 ประกาศผลสอบ/จำหน่ายชุดนักเรียน
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหาร
28 มี.ค. 59 เริ่มเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน
ชุดสุภาพ ฝ่ายวิชาการ
06 เม.ย. 59 หยุดวันจักรี
13 เม.ย. 59 ถึง 15 เม.ย. 59 หยุดวันสงกรานต์
29 เม.ย. 59 วันสุดท้ายเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน
01 พ.ค. 59 ขายหนังสือ/อุปกรณ์/เครื่องแบบ
สุภาพ บริหาร
12 พ.ค. 59 อนุบาลเปิดเรียน
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
16 พ.ค. 59 เปิดเรียน ประถม-มัธยม
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
20 พ.ค. 59 หยุด(วันวิสาขบูชา)
24 พ.ค. 59 วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา/ระลึกถึงหลวงสิทธิ์เทพการ
ชุดนักเรียน กิจกรรม
16 มิ.ย. 59 วันไหว้ครู 2559
ชุดนักเรียน กิจกรรม
15 ก.ค. 59 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
วัดหว้าเอน ฝ่ายกิจการนักเรียน
18 ก.ค. 59 หยุดเรียน(โอกาสเข้าพรรษา)
19 ก.ค. 59 หยุด(วันอาสาหบูชา)
20 ก.ค. 59 หยุดเรียน(วันเข้าพรรษา)
27 ก.ค. 59 สอบกลางภาค 1/2559
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
28 ก.ค. 59 สอบกลางภาค 1/2559
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
29 ก.ค. 59 สอบกลางภาค 1/2559
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่
ปกติ กิจ
15 ส.ค. 59 ถ่ายรูปหมู่ห้อง อ.1 ถึง ม.3
ชุดนักเรียน สารสนเทศเทคโนโลยี
16 ส.ค. 59 ถ่ายรูปหมู่ห้อง อ.1 ถึง ม.3
ชุดนักเรียน สารสนเทศเทคโนโลยี
17 ส.ค. 59 ถ่ายรูปหมู่ห้อง อ.1 ถึง ม.3
ชุดนักเรียน สารสนเทศเทคโนโลยี
18 ส.ค. 59 กีฬาสีภายใน
ชุดกีฬาสี กิจกรรม
19 ส.ค. 59 กีฬาสีภายใน
ชุดกีฬาสี กิจกรรม
26 ส.ค. 59 กีฬาภาคีสัมพันธ์(เครือสารสาสน์)
ฝ่ายบริหาร
03 ก.ย. 59 มิสซาระลึกบิดามารดาครอบครัวยงค์กลม
วัดนักบุญมาร์การิตา บางตาล
21 ก.ย. 59 ถึง 22 ก.ย. 59 การแข่งขันขับร้องประสานเสียงโรงเรียนในเครือสารสาสน์
กลุ่ม 1 (วันพุธที่ 21 กันยายน 2559)
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี เวลาในการแข่งขัน 09.00 น.
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี เวลาในการแข่งขัน 10.30 น.
โรงเรียนวังตาลวิทยา เวลาในการแข่งขัน 11.30 น.
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม เวลาในการแข่งขัน 13.00 น.

กลุ่ม 2 (วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี เวลาในการแข่งขัน 09.00 น.
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม เวลาในการแข่งขัน 11.00 น.
โรงเรียนดรุณานุกูล เวลาในการแข่งขัน 12.00 น.

โรงเรียนของตนเอง กองอำนวยการฯ
30 ก.ย. 59 สอบปลายภาค 1/2559
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
03 ต.ค. 59 สอบปลายภาค 1/2559
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
04 ต.ค. 59 สอบปลายภาค 1/2559
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
04 ต.ค. 59 ฉลองอารามคณะภารดาน้องกาปูชิน บางตาล
เวลา 19.00 น. คณะนักครับร้องประสานเสียงและวงมินิออร์เคสค้า ขับร้องเพลงในพิธีกรรม
โดยมี ม.สิทธิชัย หลีจงงิ้ว  ม.เมธี วงษ์พรหม และทีมงานรับผิดชอบ
ชุดสุภาพเรียบร้อย ฝ่ายกิจการนักเรียน
09 ต.ค. 59 ฉลองวัด น.มาร์การิตา บางตาล
คณะนักขับร้องประสานเสียงและนักดนตรีวงมินิออร์เคสต้าของโรงเรียนรับหน้าที่ขับร้องเพลงในพิธีกรรม
โดยมี ม.สิทธิชัย หลีจงงิ้ว  ม.เมธี วงษ์พรหม และทีมงาน รับผิดชอบฝึกซ้อม
ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
26 ต.ค. 59 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2559
ชุดประจำวัน วิชาการ
01 พ.ย. 59 หยุดเรียน(คณะครูร่วมกิจกรรม"ทำดีเพื่อพ่อ"จ.ราชบุรี)
สนามกีฬาค่าภาณุรักษร ครู(ช)เสื้อเชิตขาวผูกไทสีดำ/ครู(ญ)เสื้อสีดำ จังหวัดราชบุรี
14 พ.ย. 59 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง
05 ธ.ค. 59 หยุดวันพ่อแห่งชาติ
12 ธ.ค. 59 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
23 ธ.ค. 59 กิจกรรมคริสต์มาส
27 ธ.ค. 59 ค่ายลูกเสือสำรอง(ป.1-ป.3)
โรงเรียน/ชุดลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน
28 ธ.ค. 59 ค่ายลูกเสือสำรอง(ป.4-ม.3)
โรงเรียน/ชุดลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน
29 ธ.ค. 59 ค่ายลูกเสือสำรอง(ม.1-ม.3)
โรงเรียน/ชุดลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน
30 ธ.ค. 59 หยุดช่วงปีใหม่
02 ม.ค. 60 ถึง 03 ม.ค. 60 หยุดปีใหม่
11 ม.ค. 60 ถึง 13 ม.ค. 60 สอบกลางภาค 2/2559
โรงเรียน/ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
16 ม.ค. 60 หยุดเรียน(วันครู)
27 ม.ค. 60 หยุดเรียน(วันตรุษจีน)
04 ก.พ. 60 สอบ O-NET ป.6,ม.3
ชุดนักเรียน/รร.วัดจันทราราม/รร.เทพินทร์พิทยา ฝ่ายวิชาการ
05 ก.พ. 60 สอบ O-NET ม.3
ชุดนักเรียน/รร.เทพินทร์พิทยา ฝ่ายวิชาการ
23 ก.พ. 60 สอบอ่านออกเขียนได้ ป.1-4
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
24 ก.พ. 60 สอบอ่านออกเขียนได้ ป.3-4
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
27 ก.พ. 60 สอบมาตรฐานกลาง ป.2,ป.4,ป.5 ม1,ม.2
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
08 มี.ค. 60 สอบ NT ป.3
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
01 พ.ค. 60 ขายหนังสือเรียน+อุปกรณ์เสื้อผ้า
โรงเรียนวังตาลวิทยา ฝ่ายวิชาการ
16 พ.ค. 60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560
ชุดนักเรียน
25 ก.ค. 60 ถึง 27 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560